Линейни лазери - Professional


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО
При повечето модели уреди лазерният лъч се пропуска през специални оптични елементи - цилиндрични лещи и конусни призми, които окончателно определят формата на изходното излъчване и позволяват разгръщане на лазерния лъч в равнина.
В зависимост от предназначението на прибора, лазерният светодиод може или да е вграден в корпуса, или да е поместен в отделна подвижна част, с помощта на която се привежда в необходимото положение. Последните са известни в практиката като самонивелиращи се лазерни инструменти. При тях се използва т.нар. “принцип на махалото” - излъчвателят е свободно окачен в уреда и при поставяне върху повърхност сам се нивелира спрямо земното ниво, като дава точна хоризонтална, вертикална или наклонена проекция на лъча. За да се намали времето за затихване на колебанията на махалото, често се използват магнитни възглавници, образувани от вградените в широката част на уреда магнити.
В по-сложните лазерни инструменти намира приложение и система, аналогична на жироскопа, която с помощта на електронно управление задвижва вградени в прибора сервомеханизми. Последните спомагат за самонивелирането на излъчвателя, като е възможно дори да се задава определен наклон.
Самонивелиращите се лазерни инструменти често са съоръжени и с функция за известяване, при наличие на критичен наклон на корпуса (обикновено повече от 5% отклонение от хоризонталата). Така се изключва създаване на грешни проекции и измервания.

Лазерен нивелир

Пълното наименование на този уред е лазерен инструмент за построяване на пълна хоризонтална равнина. Лазерните нивелири са предназначени за определяне на наличие на разлика между отделни точки от една повърхност. Използват се за разнообразни нивелационни дейности в строителството - монтиране на различни подови конструкции, а също и планировъчни работи и изравняване. Тези инструменти очертават хоризонтална и непрекъсната лазерна равнина с радиус 360°, а точността на провежданите работи допълнително се повишава от използването на лазерни приемници.

Лазерен инструмент за построяване на хоризонтална и вертикална равнина

Това е най-разпространеният тип лазерен инструмент, който е разновидност на лазерния нивелир, като намира приложение за извършване на довършителни и ремонтни дейности в неголеми помещения. Разликата е, че тук е възможно построяване на перпендикулярно пресичащи се вертикална и хоризонтална равнини. Пресечната им точка лесно се визуализира върху всякакъв тип повърхност, във вид на две червени линии. Специалистите наричат това пресичане “лазерен кръст”. Чрез него се посочва точното местоположение на изгражданата конструкция. С всеки от наличните достъпни модели на този лазерен инструмент може да се построят: от една до четири вертикални линии (за проекции на равнините едновременно на 4 стени от помещението); една хоризонтална линия с радиус до 360° (за да затвори хоризонталната линейна проекция и да се пресече с вертикалната); лазерен отвес нагоре (зенит) и надолу (надир).
Като недостатък при тези устройства, може да се посочи, че развиването на лазерния лъч се ограничава от закрепването на цилиндричните лещи към корпуса. Като следствие от това, светлината се разпространява в едно направление и получената равнина е ограничена в сектор от окръжност с ъгъл 90-120° (в зависимост от модела на прибора). При провеждане на работи по отчитане на хоризонта по целия периметър на помещението, апаратът трябва да се обръща, което удължава времето за работа и повишава вероятността от допускане на грешка.

Лазерен инструмент за построяване на ъгъл

С него се обезпечава построяване на два перпендикулярни лазерни лъча - наричани работни оси, проектирани чрез специална оптика върху базовата повърхност. Този лазерен инструмент намира широко приложение при монтиране на подови настилки и конструкции с прави ъгли (например повдигнати подове).
Предлаганите модели у нас представляват уред, разположен в тежък метален или пластмасов корпус. Подобна характеристика е важна, тъй като инструментът трябва да запази положението си без изменения по време на целия работен процес. Когато избирате модел на инструмент от този тип, трябва да обърнете внимание както на типа на корпуса, така и на вида на захранващите батерии. Най-добре е те да са акумулиращи NiMH (никелметалхидридни) и да издържат поне 12 h. при непрекъсната работа. Средноквадратичната грешка при различните модели варира между 3-4 mm на 10 m.

Многолъчев лазерен инструмент

Този тип лазерни инструменти основно са предназначени за работа при инсталиране на монтажни конструкции от всякакъв тип. Чрез многолъчевите лазерни уреди е възможно построяване в пространството на пет отделни лъча: два вертикални и три хоризонтални взаимноперпендикулярни. Това дава възможност за предаване на плановото разположение на работната точка от едно ниво на друго, за планиране на прави ъгли и монтиране на оборудване. Както при повечето лазерни инструменти, използвани в довършителните и ремонтните работи, многолъчевите се управляват лесно и използват компенсатор от тип махало за самонивелиране спрямо хоризонта. Качествените инструменти от този тип ще разпознаете по добрата съпътстваща ги екипировка и аксесоари. Към тях обикновено спадат подвижна стойка (триножник) за разполагане на инструмента над монтираната конструкция и мишена за центриране и обозначаване на осите, което позволява да се извършват и допълнителни операции. Така, за нанасяне на границите, например, за построяване на носеща стенна конструкция, е достатъчно използването на вертикален лъч, центриран върху позиция на пода, а за да се обозначи положението на конструкцията на стената, трябва да се използва влизащата в комплекта мишена. Тя е нужна и за правилното определяне и изграждане на опорната ос и избягване на грешки при центриране.
Наред с 5-лъчевите инструменти се произвеждат и 3-лъчеви. Намаляването на количеството лазерни лъчи значително понижава цената на уреда, но също и стеснява областта му на приложение, включително предаване положението на точката от една работна равнина в друга, определяне на опорната посока и т.н.

Източник: http://stroiteli.elmedia.net